O nas

 

Od ponad dwudziestu lat jeste?my w?a?cicielami koni wy?cigowych pe?nej krwi angielskiej. Nasz? przygod? z posiadaniem koni rozpocz?li?my od zakupionego podczas aukcji w Kozienicach roczniaka Slogan – Beaconsfield / Sonda. Trenowany przez S?awomira Walotka gniady Slogan okaza? si? jednym z najlepszych dwulatków w swoim roczniku, da? nam wiele rado?ci i satysfakcji swoimi zwyci?stwami a po wygraniu nagrody Mokotowskiej 1997 zosta? zimowym faworytem na Derby. Jednak choroba uk?adu oddechowego nie pozwoli?a mu kontynuowa? kariery. Kolejnym wyró?niaj?cym si? dwulatkiem, którego naby?a Urszula Engel podczas aukcji koni w Kozienicach by? niewielki wzrostem ale szybki i waleczny Simson – Graf / Simona. Jeden z najmniejszych dwulatków na S?u?ewcu, swój najwi?kszy sukces zanotowa? zwyci??aj?c gonitw? o nagrod? Ministra Rolnictwa 1998. Trener S?awomir Walotek wyjecha? do Hongkongu a my rozpocz?li?my wspó?prace z trenerem Markiem Nowakowskim oraz z trenerem Adamem Wyrzykiem. Obaj trenerzy mieli swój udzia? w trenowaniu klaczy Tebi, która w wieku trzech lat sezon rozpocz??a od zwyci?stwa w handicapowej nagrodzie 70' lecia Toru S?u?ewieckiego, w tym czasie trenowana przez Marka Nowakowskiego. Nast?pnie w wieku czterech lat przesz?a do o?rodka treningowego Ros?o?ce trenera Adama Wyrzyka. Odnotowa?a cztery zwyci?stwa, w tym Nagrody imienne Dandolo i Demon Cluba oraz drugie miejsca w nagrodach SK Krasne i Sac a' Papier oraz pi?te miejsce w Wielkiej Warszawskiej. Klacz Tebi zosta?a sklasyfikowana najwy?ej spo?ród starszych klaczy, na ósmym miejscu spo?ród wszystkich koni ?cigaj?cych si? na Torze S?u?ewiec w 2010 roku a w Handicapie Generalnym uzyska?a handicap 77. Po sezonie 2010 Tebi zako?czy?a karier? wy?cigow? i przenie?li?my j? do stadniny Pegaz w Nowej Wronie pod Warszaw?. Jej przychówek to: gniada klacz Tebiretta (Próbna 2014) a tak?e gniady ogier Tebinio (Próbna 2015, Mokotowska 2015, drugi w Skarba 2015, Criterium 2016 i trzeci w Rulera 2016). Trzecia natomiast to podobnie jak Tebi, kasztanowata Tebira (Próbna 2016, Skarba 2016) Czwarty i  ostatni przychówek Tebi to ogier Tebidoro, który tak?e jest kasztanowaty. W 2015 roku nasza kochana Tebi niestety odesz?a, a jej miejsce w hodowli zaj??a jej pe?na siostra, Tequila Rosa. Wcze?niej w 2014 roku stado naszych klaczy zasili?y:  Doyenka IRE (zwyci??czyni m.in D?amajki I gr) oraz córka Derbisty Angielskiego, "Motivatora"  Special Motivation GB (zwyci??czyni m.in Memoria?u Jerzego Jednaszewskiego I gr) z którymi wi??emy du?e nadzieje. Ponadto, nasz ogier Duke of Zamindar (Zamindar-Dalannda po Hernando) stanowi od 2016 roku w Stadninie Widzów. Jest to pi?kny ko? o fantastycznym pochodzeniu, z którym wi??emy nadzieje w hodowli.  Obecnie nasz? Stajnie w wy?cigach reprezentuj?: 4 letni Tebinio (Ecosse-Tebi/Belenus)  I - Próbna, Mokotowska, II - Skarba, Criterium - III - Rulera 2016 3 letnia Tebira (Ecosse-Tebi/Belenus) I - Próbna, Skarba a od 2018 roku: 2015 Tebidoro (Ecosse-Tebi/Belenus) 2016: Troodos (Ecosse-Tequila Rosa/Belenus) 2016: Delos (Ecosse-Doyenka/Doyen)